Quaderns de Dret Ambiental
Quaderns de Dret Ambiental

Quaderns de Dret Ambiental (8)

La col·lecció Quaderns de Dret Ambiental és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Vila-seca i del grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat (Dret Ambiental, Immigració i Govern Local) de la Universitat Rovira i Virgili amb l’objectiu de fomentar la recerca entre els joves titulats en els estudis de Dret Ambiental d’aquesta Universitat, publicant el millor treball d’investigació de cadascuna de les promocions.

Los incendios forestales constituyen un fenómeno recurrente en nuestro territorio, especialmente durante la época estival, cuando las condiciones climáticas favorecen su proliferación. Los graves efectos ambientales de estos incendios y el elevado número de siniestros que se sigue dando cada verano, a pesar de la larga experiencia de las administraciones públicas competentes en este ámbito, hacen que este sea un tema muy relevante.

El presente libro tiene por objeto analizar el régimen jurídico aplicable a los incendios forestales en el Estado español, con especial atención a Cataluña. En él se ofrece una aproximación técnica al fenómeno de los incendios forestales; el marco jurídico vigente en esta materia a nivel internacional, europeo, español y catalán; el régimen jurídico de prevención de incendios forestales en España y en Cataluña; el sistema de extinción de incendios forestales; y un análisis de la viabilidad de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por daños originados por incendios forestales. Finalmente, se presentan las conclusiones fruto del análisis realizado. El trabajo, en última instancia, quiere contribuir al estudio, el desarrollo y la mejora del régimen jurídico en materia de incendios forestales, con el objeto de concienciar a la población y de reducir los impactos ambientales causados por el fuego.

Compra el libro en papel

Compra el libro electrónico

 

 

La concepció i visió del medi natural com una realitat que va més enllà dels elements materials, perceptibles i tangibles és la clau per comprendre les dinàmiques que es donen en aquest sistema complex. Cal anar més enllà i indagar sobre tot allò que els ecosistemes ofereixen de manera intrínseca i que, de vegades, repercuteixen directament sobre el nostre benestar. Aconseguir aquest objectiu serà fonamental per revalorar el medi natural i justificar-ne la preservació. Aquest és l'eix central sobre el qual gira aquesta publicació.

Compra el llibre

 

 

Cerca a la web

Notícies