Universitat Rovira i Virgili
Universitat Rovira i Virgili

Universitat Rovira i Virgili (75)

La col·lecció Universitat Rovira i Virgili aplega totes aquelles obres que tracten temes directament relacionats amb la institució: la seva història, les diferents memòries dels organismes que la componen, publicacions que tenen unes característiques d’edició i de contingut que les fan singulars i totes aquelles obres d’interès general per a la Universitat.

La consolidació de l’economia del coneixement ha situat els doctors com un dels actius més importants de les empreses i dels països per assegurar el desenvolupament econòmic i social. La gran importància estratègica, l’elevat nombre de recursos (majoritàriament públics) destinats a aquest nivell educatiu i certa preocupació per si el mercat de treball incorporava aquest capital humà altament qualificat d’una manera eficient, han provocat un interès creixent per tenir més dades d’aquest col·lectiu i estimular-ne l’anàlisi. Aquest estudi utilitza l’excel·lent base de dades d’AQU-Catalunya per analitzar en quina situació laboral es troben els doctors quatre anys després d’obtenir el títol. La dimensió temporal de la base de dades, amb informació per diferents cohorts de doctors, ens permet analitzar l’evolució que han tingut els processos d’inserció laboral durant els últims anys, amb especial atenció a com la recent crisi econòmica els ha afectat. La valoració general és força positiva, tot i que sorgeixen alguns dubtes sobre si encara podríem aprofitar més el seu potencial.

Descarrega el llibre electrònic

L’objectiu central d’aquest estudi és aportar elements de reflexió al voltant d’una de les funcions que té la Universitat Rovira i Virgili: preparar persones per poder desenvolupar una activitat productiva beneficiosa, tant per a elles individualment com per al conjunt de la societat. Aquests darrers 25 anys, des que es va crear com a institució independent, la URV ha anat construint el seu projecte que, tenint en compte els resultats en diferents indicadors al nostre abast, sembla consolidar-se amb èxit. Al mateix temps, l’entorn local i global al qual servim i ens és referència també ha anat experimentant canvis de gran envergadura, tant en aspectes socials com econòmics. Al llarg dels diferents capítols d’aquest estudi repassem amb cert detall la trajectòria inicial de la vida laboral de les persones graduades a la URV dels darrers anys. Podem afirmar que la formació que reben és una bona eina per afrontar el repte de començar la trajectòria laboral en uns mercats de treball exigents i complexos. Fins i tot en situacions molt complicades associades a la crisi econòmica experimentada els darrers anys, els nostres graduats han aconseguit inserir-se al món del treball i ajustar-s’hi amb un grau de satisfacció elevat. No obstant això, és cert que no totes les persones que han passat per la Universitat gaudeixen de la mateixa facilitat per iniciar la vida laboral i, en general, hi ha certs aspectes que, dins la valoració global positiva, cal considerar com a preocupants. Aquesta doble línia d’atendre la diversitat i ajustar-se a canvis de fons més estructurals serien molt probablement els aspectes que demanarien més atenció en una potencial guia de com encarar el futur.

Descarrega el llibre electrònic

Cerca a la web

Notícies